แนะนำโปรแกรมบันทึกเสียงและตัดต่อเสียงยอดนิยม

แนะนำโปรแกรมบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะการตัดต่อเสียงโดยใช้โปรแกรม Audacity ได้
  2. ผู้เรียนสามารถตัดต่อเสียง ที่รองรับทุก OS โดยการใช้โปรแกรม Ocenaudio ได้
  3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ใน การใช้โปรแกรม Adobe Audition ได้
  4. ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Nero Wave ในการตัดต่อเสียงได้อย่างง่าย
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ทีมงานสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.โอภาส

เกาไศยาภรณ์

โนรมี มะ

นิซัมรี นิมะ

ธันวา เจ๊ะอาแว

กาญจนา แก้วเสฐียร

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”