การตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Audacity

audacity

การตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Audacity

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป มีความรู้และทักษะการตัดต่อเสียงเพื่อพัฒนาสื่อ พัฒนารายวิชาออนไลน์

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
Certificate ไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ทีมงานสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

นิซัมรี นิมะ

โนรมี มะ

มัลลิยา พรหมแก้ว

กาญจนา แก้วเสถียร

เกียรติศักดิ์ คมขำ

ธันวา เจ๊ะอาแว

ศรายุทธ จุลแก้ว