ตัดต่อง่ายๆ ด้วย Movavi

ตัดต่อง่ายๆ ด้วย Movavi

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป มีความรู้และทักษะการตัดต่อเสียงเพื่อพัฒนาสื่อ พัฒนารายวิชาออนไลน์

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
Certificate ไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ทีมงานสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.โอภาส

เกาไศยาภรณ์

โนรมี มะ

นิซัมรี นิมะ

ธันวา เจ๊ะอาแว

กาญจนา แก้วเสถียร

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”