ตัดต่อง่ายๆ ด้วย Movavi

ตัดต่อง่ายๆ ด้วย Movavi

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถเขียน Storyboard ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานฟังก์ชัน tool ต่างๆ ของโปรแกรม movavi ได้
  3. ผู้เรียนสามารถตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Movavi อย่างง่ายได้
  4. ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ เพื่อให้วิดีโอมีความน่าสนใจได้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ทีมงานสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.โอภาส

เกาไศยาภรณ์

โนรมี มะ

นิซัมรี นิมะ

ธันวา เจ๊ะอาแว

กาญจนา แก้วเสฐียร

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”