การเรียนรู้สัทอักษรจีน

--------------------

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เกี่ยวกับรายวิชา

วิธีการออกเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การฝึกออกเสียงสระเดี่ยว วรรณยุกต์ พยัญชนะ และพยางค์ ฝึกฟังเพื่อจำแนกเสียงและฝึกออกเสียง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. ผู้เรียนออกเสียงพยัญชนะ สระเดี่ยว วรรณยุกต์ และพยางค์ภาษาจีนได้
  2. ผู้เรียนฟังเพื่อจำแนกเสียงและออกเสียงได้ถูกต้อง
เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

อาจารย์ผู้สอน

Avatar
ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Avatar
ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Avatar
ผศ.ดร.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์
อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 40 นาที )
Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
Levelเบื้องต้น
Target groupนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificateมี