การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
(Creative and Modern Presentation Design)

--------------------

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์description
อาจารย์ผู้สอน

Avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
ประธานบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Avatar
นางสาวนิสรีน พรหมปลัด
ผู้ช่วยสอน
เจ้าหน้าที่สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
Levelเบื้องต้น
Target groupนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Certificateมี