ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้
(Southern Folk Art)

--------------------

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ดนตรี และการแสดง ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ชายแดนใต้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับดนตรีและการแสดงท้องถิ่นชายแดนใต้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้
เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

อาจารย์ผู้สอน

Avatar
อาจารย์รุซณี ซูสารอ
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
Levelเบื้องต้น
Target groupนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Certificateมี