บาติก 1
(BATIK 1)

--------------------

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เกี่ยวกับรายวิชา

ทฤษฎีการทำผ้าบาติก วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำผ้าบาติกในรูปแบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงประวัติ และความหมายของบาติก
  2. เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงวัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนในการทำบาติก
  3. เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงหลักการออกแบบลายต่าง ๆ ในการทำบาติก
  4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์บาติกรูปแบบต่าง ๆ
  5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์บาติกรูปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60% ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้วย แบบทดสอบหลังเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60%

อาจารย์ผู้สอน

Avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงศ์
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Avatar
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Length2.5 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effortรวมทั้งรายวิชา 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
Levelเบื้องต้น
Target groupนักศึกษาศิลปะ และประชาชนทั่วไป
How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificateมี