ศิลปะอิสลาม
(Islamic Art)

--------------------

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เกี่ยวกับรายวิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา "ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)" "ความงามแห่งศรัทธา ศิลปะแห่งอิสลาม"ศิลปะที่อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งศรัทธา อัตลักษณ์แห่งอิสลามที่ส่งผ่านมายังความงามและอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธา โดยตีความในเชิงสัญลักษณ์และแสดงออกมาในรูปแบบงานศิลปะที่โดดเด่น ได้แก่งานสถาปัตยกรรมอิสลามต่างๆ ลวดลายของเรขาคณิต (Geometric) แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพลวดลายพรรณพฤกษา (Arabesque) อักษรอาหรับประดิษฐ์ (Arabic Calligraphy) ผ่านอารยธรรมอันทรงคุณค่า ยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรอิสลามต่างๆ ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. ผู้เรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะอิสลาม
  2. ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของงานศิลปะอิสลาม
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกตศาสตรองคความรูดานศิลปะอิสลามไปใชไดในชีวิตประจําวัน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

อาจารย์ผู้สอน

Avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล
สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Avatar
อาจารย์รุซณี ซูสารอ
สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Avatar
นิสรีน พรหมปลัด
ผู้ช่วยสอน

Length5 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effortรวมทั้งรายวิชา 20 ชั่วโมงการเรียนรู้
Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
Levelปานกลาง
Target groupนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificateมี