เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา
(PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY FOR EDUCATIONAL COMMUNICATIONS)

--------------------

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เกี่ยวกับรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการในการถ่ายภาพและการผลิตภาพถ่ายการใช้เครื่องมือและการบํารุงรักษาที่ถูกต้อง การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายประเภทต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Theories and principles of photography and photographic material production, photographic equipment operation and maintenance, and application of photographic materials for instruction and communication in human resource development.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของการถ่ายภาพบุคคลได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นในการถ่ายภาพบุคคลได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
  4. เพื่อสร้างคุณลักษณะทางด้านอารมณ์ ศิลปะ และความรักในการถ่ายภาพให้แก่ผู้เรียนได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดแสงในการถ่ายภาพได้
  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล High Key และ Low
เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60% ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้วย แบบทดสอบหลังเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60%

อาจารย์ผู้สอน

Avatar
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย นภาพงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Avatar
อาจารย์ชไมพร อินทร์แก้ว
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Length2 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effortรวมทั้งรายวิชา 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
Levelระดับเบื้องต้น
Target groupนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Pass เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%
Certificateมี