วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

Evolution of Computer

--------------------

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เกี่ยวกับรายวิชา

วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ วิธีการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และรูปแบบการสื่อสารประเภทต่างๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  3. ผู้เรียนระบุประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถแยกแยะประเภทของซอฟต์แวร์ได้
  5. ผู้เรียนสามารถนำเสนอกระบวนการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้
  6. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศได้
  7. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
  8. ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีระบบ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

อาจารย์ผู้สอน

ดร.จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Length3 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effortรวมทั้งรายวิชา 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
Levelปานกลาง
Target groupนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificateมี