อาชีพคนไอที
(Career of IT)

--------------------

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เกี่ยวกับรายวิชา

ยินดีต้อนรับสู่รายวิชา “อาชีพคนไอที” ซึ่งเนื้อหาจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ หลังจากสิ้นสุดรายวิชานี้ ผู้เรียนสามารถเข้าใจว่ามีอาชีพใดบ้างสามารถทำได้เมื่อเรียนจบด้านไอทีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะที่จำเป็นต้องมีหากต้องประกอบอาชีพด้านนี้ รวมถึงลักษณะขององค์กรที่มีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าบุคลิกภาพของตัวเองนั้นเหมาะสำหรับการทำงานด้านไอทีด้านใด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. เข้าใจลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
  3. เข้าใจลักษณะองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
  4. วิเคราะห์ลักษณะงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง
เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

อาจารย์ผู้สอน
Avatar
ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, การคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Length3 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effortรวมทั้งรายวิชา 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
Levelง่าย
Target groupนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificateมี