การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
(Nursing care for patients with myocardial infarction)

--------------------

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เกี่ยวกับรายวิชา

มโนทัศน์กล้ามเนื้อหัวใจตาย การวินิจฉัย การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ปวย การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกในการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายมโนทัศน์ การวินิจฉัยและหลักการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างองค์รวมได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ปวย และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญ และหลักการการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายได้
  5. ผู้เรียนสามารถเลือกและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายได้
เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

อาจารย์ผู้สอน

Avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา

รองผู้อำนวยการสถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หัวหน้าโครงการ)


Avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพมาส ชิณวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Avatar
ดร. ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Avatar
อาจารย์ตาณิกา หลานวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Avatar
พว. สุนันทา สกูลดี

พยาบาลชำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) สาขาอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์ กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรงพยาบาลสงขลานครินทร์


Avatar
พว. กาญจนา แซ่เฮ้ง

หัวหน้าพยาบาลศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


Avatar
อาจารย์พรพิศ เรืองขจร

นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการพิเศษงานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Length5 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effortรวมทั้งรายวิชา 30 ชั่วโมงการเรียนรู้
Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
Levelปานกลาง
Target groupนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificateมี