อินทรีย์เคมี

อินทรีย์เคมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง เคมีอินทรีย์

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
9

อาจารย์ผู้สอน

ดร.มรกต แก้วเพชร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์