อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
5.5

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”