สารชีวโมเลกุล

สารชีวโมเลกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง สารชีวโมเลกุล

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
4

อาจารย์ผู้สอน

ดร.มรกต แก้วเพชร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์