พันธะเคมี

พันธะเคมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง พันธะเคมี

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
8.5

อาจารย์ผู้สอน

ดร.วีณา เอมเอก ทัพไชย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์