Thinking Skill

Global Design Thinking

รายวิชา Global design thinking เป็นรายวิชาที่นำเสนอถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (Product & Service Design) รวมไปถึงการออกแบบชีวิต (Life Design) โดยใช้หลัก “ความคิดออกแบบเชิงนวัตกรรม” หรือ “Design Thinking” และ “หลักการคิดแบบ Growth mindset” เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองมากขึ้น และสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาความคิด ในการใช้ชีวิตและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สังคมสืบไป

Leading When You Are Not In Charge

รายวิชา Leading When You’re Not in Charge เป็นรายวิชาที่นำเสนอการสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในทุก ๆ บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จริงๆแล้ว ในทุกขั้นตอนในหน้าที่และอาชีพการงานของเราโดยทั่วไป เราทุกคนถูกท้าทายให้เป็นผู้นำ แม้กระทั่งว่าเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานนั้นจริงๆ และธรรมชาติของมนุษย์ คือการที่เราต้องเรียนรู้วิธีการที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ในทุกๆ บทบาทที่เราได้รับ รวมถึงการดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ เพื่อให้ระบบทีมและงานสามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

Critical Thinking หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเองให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนการเรียนที่กำหนดไว้ ก่อนภาคการศึกษาที่ต้องออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life)

รายวิชานี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก การจัดระบบงาน/การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและการคิดงานอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้