Service

การบริการลูกค้าในหน่วยงานรัฐ (Customer Service in the Public Sector)

หลักการและแนวคิดการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ ความแตกต่างการบริการลูกค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การวางแผนและการออกแบบการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ