PSU MOOC

เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ

ทุกวันนี้ การสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนการสมัครงาน มีการแข่งขันสูง ผู้สมัครจำเป็นต้องจัดเตรียมประวัติและผลงานของตนเองเพื่อแนะนำให้สถานประกอบการรู้จักในเบื้องต้น ซึ่งการเขียนประวัติส่วนตัว CV และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จึงมีความจำเป็นและสำคัญมากที่ นักศึกษาและผู้ที่เตรียมตัวสมัครงานจะต้องทำให้ออกมาดีและเป็นมืออาชีพ เพราะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และรับเข้าทำงานเป็นพนักงานขององค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาและคนรอบข้างมักจัดทำ CV และ Portfolio ไม่ถูกต้องขาดข้อมูลและเอกสารหลักฐานสำคัญบางรายการที่จะต้องนำเสนอและจัดเตรียมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนมีการจัดทำอย่างไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ขาดโอกาสในการได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และไม่ได้รับเข้าทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษารายวิชาฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษาทุกปีการศึกษา ผู้สอนพบเจอปัญหาที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา “เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ” เพื่อประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนบัณฑิตจบใหม่ และผู้สนใจทั่วไปสำหรับการนำความรู้และเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จริงต่อไป

การเลี้ยงเฟอเรทสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

การเลี้ยงดูเฟอร์เรทเบื้องต้น พฤติกรรมตามธรรมชาติและสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ความต้องการพื้นฐานในด้านการเลี้ยงดู สถานที่เลี้ยง อาหาร การจับบังคับที่ถูกต้องเหมาะสม การแยกเพศ และ การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในเฟอร์เรทเบื้องต้น

การเลี้ยงกระต่ายสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

การเลี้ยงดูกระต่ายเบื้องต้น พฤติกรรมตามธรรมชาติและสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ความต้องการพื้นฐานในด้านการเลี้ยงดู สถานที่เลี้ยง อาหาร การจับบังคับที่ถูกต้องเหมาะสม การแยกเพศ และ การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในกระต่ายเบื้องต้น

โรคสัตว์สู่คน (Zoonosis)

โรคสัตว์สู่คนจัดเป็นปัญด้านสาธารณสุขระดับโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย เชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนอาจมาจากสัตว์เลี้ยง สัตว์ที่ผลิตเพื่อการบริโภค หรือแม้แต่สัตว์ป่าก็ได้ ซึ่งเชื้อที่มักก่อโรคสัตว์สู่คนมักเกิดจากเชื้อกลุ่มแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา หรือพริออน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญกับโรคเหล่านี้คือ เราจะรับมือในการป้องกันอย่างไร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นสือการสอนชุดนี้จึงมุ่งเน้นให้ความรู้ที่เข้าใจง่ายต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดต่อ การเพิ่มความสามารถในกางสังเกตอาการ และส่งเสริมการวิเคราะห์ผลกระทบของโรคต่อสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของมนุษย์ หวังผลให้ผู้ที่ได้ผ่านการเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันโรคในระดับบุคคลและชุมชนได้

การจัดการและการช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเกยตื้น

การจำแนก ลักษณะกายวิภาค และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล สถานภาพ ภัยคุกคาม และการเกยตื้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล วิธีการช่วยเหลือ การประเมินสุขภาพ การจัดการและปฐมพยาบาล การจับบังคับ การขนส่ง และแนวทางการจัดการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเกยตื้น ความสำคัญและแนวทางการอนุรักษ์การอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในประเทศไทย

1 3 4 5 6 7 25