PSU MOOC

Leading When You Are Not In Charge

รายวิชา Leading When You’re Not in Charge เป็นรายวิชาที่นำเสนอการสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในทุก ๆ บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จริงๆแล้ว ในทุกขั้นตอนในหน้าที่และอาชีพการงานของเราโดยทั่วไป เราทุกคนถูกท้าทายให้เป็นผู้นำ แม้กระทั่งว่าเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานนั้นจริงๆ และธรรมชาติของมนุษย์ คือการที่เราต้องเรียนรู้วิธีการที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ในทุกๆ บทบาทที่เราได้รับ รวมถึงการดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ เพื่อให้ระบบทีมและงานสามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีเมมเบรน สำหรับการแยกแก๊ส

ในภาคธุรกิจปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือข้อมูล ชุดวิชาการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ Pivot Table ช่วยเสริมทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจในยุคนี้ได้ ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูล ทำความรู้จักกับข้อมูล การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ข้อจำกัดของเครื่องมือ พร้อมการยกกรณีศึกษา

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management

นิยามการค้าระหว่างประเทศ ความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ การฝึกทักษะภาษาอาหรับผ่านตัวอย่างบทสนทนาภาษาอาหรับ และการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก (ปลาตู้สวยงาม)

PSU MOOC ชุดนี้จะเสนอสาระสำคัญหรือความรู้สำคัญในการเลี้ยงปลาตู้สวยงาม ซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนชนิดหนึ่งที่มีการจัดการแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้เลี้ยงได้ วิชานี้จะเน้นแนวปฏิบัติสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงดู ชนิดอาหารและวิธีการให้อาหารที่ถูกต้อง การควบคุมคุณภาพน้ำ การจัดการและดูแลสุขภาพเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาโรคสัตว์น้ำ รวมถึงเวชภัณฑ์และสารเคมีขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่ใช้ในการเลี้ยงปลาตู้สวยงาม

1 2 3 4 5 6 25