PSU MOOC

ระบบฐานข้อมูล ตอนที่ 1 (Database Systems Part 1)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ความเป็นเอกภาพของฐานข้อมูล กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่างๆ

Augmented Reality in Higher Education using Unity and Vuforia

กายวิภาค สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศผู้และเพศเมียเบื้องต้น การปฏิสนธิ การตั้งท้อง การคลอด การรีดเก็บและการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อเบื้องต้น

เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

กายวิภาค สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศผู้และเพศเมียเบื้องต้น การปฏิสนธิ การตั้งท้อง การคลอด การรีดเก็บและการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อเบื้องต้น

การเรียนรู้สัทอักษรจีน-3

วิธีการออกเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การฝึกออกเสียงสระเดี่ยว วรรณยุกต์ พยัญชนะ และพยางค์ ฝึกฟังเพื่อจำแนกเสียงและฝึกออกเสียง

การเรียนรู้สัทอักษรจีน-2

วิธีการออกเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การฝึกออกเสียงสระเดี่ยว วรรณยุกต์ พยัญชนะ และพยางค์ ฝึกฟังเพื่อจำแนกเสียงและฝึกออกเสียง

1 21 22 23 24 25