Humanities & Social Science

สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ (Practical Phonetics)

การฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระ การลงเสียงหนักเบา จังหวะและทำนองเสียงสูงต่ำ เน้นเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย การฟังเพื่อจำแนกเสียงและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอ่านและเขียนสัทอักษร

1 2