Humanities & Social Science

การอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา แต่สามารถปรับตัวเข้าหากัน อยู่ร่วมกันได้และดำเนินชีวิตในวิถีแห่งพหุวัฒนธรรม

สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ (Practical Phonetics)

การฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระ การลงเสียงหนักเบา จังหวะและทำนองเสียงสูงต่ำ เน้นเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย การฟังเพื่อจำแนกเสียงและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอ่านและเขียนสัทอักษร