Education

วรรณคดีวิจักษ์ (Literary Appreciation)

รายวิชา 417-222: Literary Appreciation (วรรณคดีวิจักษ์) เป็นวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นทักษะการอ่าน การตีความ การวิเคราะห์ และการประเมินค่างานเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้โครงสร้างของภาษาร้อยกรองและภาษาร้อยแก้วที่เน้นศิลปะการประพันธ์ในระดับสูง การใช้ภาษาความเปรียบ โวหารภาพพจน์ การใช้จินตภาพ การใช้ฉันทลักษณ์ เป็นต้น

การแปลเฉพาะทาง (Translation for Specific Purposes)​

การแปลเอกสารหรือสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะวงการ โดยเน้นการแปลบทบรรยายใต้ภาพ หรือ Subtitle Translation ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาหลักเกณฑ์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล เทคนิคและกลวิธีการแปล และการแปลบทบรรยายใต้ภาพ

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

การสื่อสารด้วยภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารระหว่างชนชาติที่ใช้ภาษาเยอรมันและชนชาติไทย เพิ่มทักษะในความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ลดปัญหาความเข้าใจผิดระหว่างวัฒนธรรม เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน การทำธุรกิจ หรือการปฏิสัมพันธ์กับชนชาติที่ใช้ภาษาเยอรมันในบริบทต่างๆ
การสนทนาภาษาเยอรมันพื้นฐานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่นการทักทายทำความรู้จัก การขอบคุณ การขอโทษ การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา มีการฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้นและประโยคหลักๆที่มักใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้โดยเน้นความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วย

หนีห่าว จงกั๋ว (Nihao Zhongguo)

ในชุดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนสัทอักษรจีนเพิ่มเติมจากชุด การเรียนรู้สัทอักษรจีน 1 สระเดี่ยวและพยัญชนะ การเรียนรู้สัทอักษรจีน 2 สระประสมและสระพิเศษ  การเรียนรู้สัทอักษรจีน 3 สระเสียงนาสิก โดยในชุดการเรียนรู้ชุดนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกเสียงคำศัพท์สองพยางค์ขึ้นไป และการเขียนสัทอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

ภาษีอากร​

ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แหล่งที่มาของเงินได้ ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1 2 3 4 5 14