Digital Technology

Basic Graphic Design for IAO purposes

ความสำคัญของการออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบและผลิตสื่อดิจิตัลผ่านโปรแกรมพื้นฐาน หลักการดำเนินงานและการวางแผนขั้นต้นของการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบ ประโยชน์ของ Graphic design กับความสำเร็จในการทำงาน และความเหมาะสมในการนำ Graphic design มาใช้ในบริบทระดับนานาชาติ

คนกล้าท้าอีสปอร์ต (E-Sport Challenge)

การบรรยายและกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของอีสปอร์ต สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้วในอุตสาหกรรมเกม

เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment)

เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้เราแข่งขันกับชาติต่างๆ ได้