Business & Management

นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)

การศึกษาทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำว่า “นวัตกรรม” พัฒนาการของนวัตกรรม นโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม…

1 6 7 8