PSU MOOC

การบริการลูกค้าในหน่วยงานรัฐ (Customer Service in the Public Sector)

หลักการและแนวคิดการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ ความแตกต่างการบริการลูกค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การวางแผนและการออกแบบการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ

การอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา แต่สามารถปรับตัวเข้าหากัน อยู่ร่วมกันได้และดำเนินชีวิตในวิถีแห่งพหุวัฒนธรรม

เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Technology)

ระบบเศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถ เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากน้ำทะเล

บัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1)

บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง การบัญชีสำหรับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต ฯลฯ

1 2 3 8