ระบบการย่อยอาหารและรักษาดุลยภาพ

ระบบการย่อยอาหารและรักษาดุลยภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบการย่อยอาหารและรักษาดุลยภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง ระบบการย่อยอาหารและรักษาดุลยภาพ

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
 จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
6

อาจารย์ผู้สอน

ดร.นาวี หนุนอนันต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์