เทคโนโลยี DNA

เทคโนโลยี DNA

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของชีววิทยา เรื่อง เทคโนโลยี DNA

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง เทคโนโลยี DNA

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
3

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์