การหายใจระดับเซลล์

การหายใจระดับเซลล์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับเซลส์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง การหายใจระดับเซลส์

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
4

อาจารย์ผู้สอน

รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์