การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง ก่ารสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
4

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์