การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของพืชดอก

การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของพืชดอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของพืชดอก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของพืชดอก

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 4

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”