กล้องจุลทรรศน์และสารเคมีในสิ่งมีชีวิต

กล้องจุลทรรศน์และสารเคมีในสิ่งมีชีวิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง กล้องจุลทรรศน์และสารเคมีในสิ่งมีชีวิต

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง กล้องจุลทรรศน์และสารเคมีในสิ่งมีชีวิต

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
 จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 3

อาจารย์ผู้สอน

ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”