sarawut.le

การเรียนรู้สัทอักษรจีน-2

วิธีการออกเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การฝึกออกเสียงสระเดี่ยว วรรณยุกต์ พยัญชนะ และพยางค์ ฝึกฟังเพื่อจำแนกเสียงและฝึกออกเสียง

การเรียนรู้สัทอักษรจีน-1

วิธีการออกเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การฝึกออกเสียงสระเดี่ยว วรรณยุกต์ พยัญชนะ และพยางค์ ฝึกฟังเพื่อจำแนกเสียงและฝึกออกเสียง

ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

1 21 22 23 24