sarawut.le

บทเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ ในกิจกรรม PSU Young GACC

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการเขียนข้อเสนอโครงการ การดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์

สรรสาระภาษาอังกฤษ (Essential English)

โครงสร้างทางไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระสำคัญ การออกเสียง ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยคและข้อความสั้น ๆ

การบริการลูกค้าในหน่วยงานรัฐ (Customer Service in the Public Sector)

หลักการและแนวคิดการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ ความแตกต่างการบริการลูกค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การวางแผนและการออกแบบการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ

การอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา แต่สามารถปรับตัวเข้าหากัน อยู่ร่วมกันได้และดำเนินชีวิตในวิถีแห่งพหุวัฒนธรรม

1 2 3 4 24