RATTANA SUWANKARN

Basic Graphic Design for IAO purposes

ความสำคัญของการออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบและผลิตสื่อดิจิตัลผ่านโปรแกรมพื้นฐาน หลักการดำเนินงานและการวางแผนขั้นต้นของการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบ ประโยชน์ของ Graphic design กับความสำเร็จในการทำงาน และความเหมาะสมในการนำ Graphic design มาใช้ในบริบทระดับนานาชาติ